ZOL w Krakowie
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
(12) 44 67 500
zol@zol.krakow.pl
NFZ Unia Europejska
ZOL Kraków > Projekty

Przebudowa Pawilonu Nr 4

Fundusze Norweskie

 

 W latach 2014 - 2016 Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Krakowie realizował projekt pt. „Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo–Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej”, współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014, w ramach programu PL07 „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno – epidemiologicznych”.

Beneficjenci projektu

Beneficjentami projektu były przede wszystkim osoby starsze, przewlekle chore, niepełnosprawne, czasowo lub trwale niesamodzielne, wymagające pomocy, a także ich opiekunowie, rodziny oraz personel medyczny.

Działania

W ramach projektu realizowano następujące działania:

  1. Przebudowę Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie wraz z zakupem wyposażenia
  2. Rozwój wsparcia indywidualnego nad pacjentem
  3. Rozwój terapii zajęciowych w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym w Krakowie
  4. Stworzenie i wdrożenie programu informacyjno - edukacyjnego „Złoty wiek”

Cel projektu

Budowanie sprawnego systemu opieki długoterminowej w województwie małopolskim poprzez zapewnienie profesjonalnych świadczeń z zakresu opieki długoterminowej.

Cele szczegółowe projektu

  1. Poprawa warunków bytowych i zwiększenie poziomu bezpieczeństwa pacjentów Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie poprzez przebudowę Pawilonu nr 4.
  2. Zorganizowanie efektywnego systemu umożliwiającego rozwój tendencji zmierzającej do odchodzenia od opieki instytucjonalnej na rzecz rozwijania usług w dziedzinie opieki świadczonej w domu i w ośrodkach lokalnych poprzez rozwój wsparcia indywidualnego nad pacjentem.
  3. Dostosowanie terapii do indywidualnych potrzeb pacjenta Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie poprzez wprowadzenie indywidualnych terapii zajęciowych.
  4. Podniesienie wiedzy i kwalifikacji personelu medycznego w zakresie opieki długoterminowej, geriatrii i gerontologii poprzez stworzony system i wdrożony program edukacyjny.
  5. Zapobieganie występowaniu chorób związanych ze stylem życia poprzez działania informacyjne i promujące aktywny „złoty wiek”.

Projekt stanowił istotny element rozwoju Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego  w Krakowie, a także poprawy standardu świadczonych przez placówkę usług w zakresie opieki medycznej. Był odpowiedzią na problemy dotyczące zapewnienia specjalistycznej opieki ludziom w podeszłym wieku przez geriatrów i gerontologów. Przyczynił się do rozwoju usług opiekuńczych.

Wartość projektu

Wartość projektu to ok. 14 mln zł.